Arbetarbostadsfonden
 
 

Dataskyddsförordningen (GDPR)

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e­postadresser.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Stiftelsen Arbetarebostadsfonden, 802000-1601, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

NÄR DU ERBJUDS EN BOSTAD HOS OSS
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.
Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet. 

UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET
När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av vatten, och när vi skickar information till dig som du behöver. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten.
Vi kan komma att anlita personuppgifts­biträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla störningsjouren, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT­-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighets­ beslut.
Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla. 

NÄR HYRESFÖRHÅLLANDET ÄR SLUT
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara som till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år. 

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av hyresgästen. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla önskemålen kommer vi lämna en motivering till det.
Vi lämnar endast ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör hyresgästen. Registerutdraget skickas inom 3 månader till din folkbokföringsadress. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade samt kan kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.
Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsyns­ myndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

KAMERAÖVERVAKNING
Vi har i dagsläget ingen kameraövervakning.

ELEKTRONISKA NYCKELSYSTEM
Vi använder elektroniska nyckelsystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att underlätta hanteringen av nycklar för hyresgäster och hyresvärden. Den lagliga grunden är dels att upprätthålla hyresförhållandet så att hyresgästen/registrerade får tillträde till lägenhet och gemensamma utrymmen, dels intresseavvägning.
Behandlingen av personuppgifter i ett elektroniskt nyckelsystem är nödvändig för att hyresgäster ska kunna boka tvättstuga och för att kunna öppna en dörr. I vissa fall kan inpasseringsloggar behöva sparas under en tid för att kunna utreda störningar i boendet. I dessa fall är den lagliga grunden att fullgöra en rättslig förpliktelse, dvs. att få störningen/-arna att upphöra.

Passageloggen kan inte användas för att tillvarata hyresgästernas intresse av sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Det är inte tillåtet att använda elektroniska nyckelsystem för att spåra vem som har smutsat ner i tvättstugan eller för att kontrollera när hyresgäster kommer och går. Passageloggar kan lämnas till polisen

 

 

 

GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige kallad Dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen, PUL. Den gäller som lag i alla EU-länder och innebär ett starkare integritetsskydd för enskilda och att ansvaret och skyldigheterna för personuppgiftsansvariga förtydligas och utökas. Det handlar till exempel om att det ställs högre krav på att informera hyresgäster om vilken information som ett bostadsföretag behandlar, varför uppgifterna behövs och hur länge uppgifterna kommer att sparas.

Som hyresvärd har vi ett behov av att använda personuppgifter i vår verksamhet för att kunna utföra vårt arbete på bästa sätt för dig som hyresgäst. Vi följer Vägledning för behandling av personuppgifter gällande uthyrning och förvaltning av bostäder framtagen av SABO och Fastighetsägarna och vår egna integritetspolicy.