Arbetarbostadsfonden
 
 

Hållbar utveckling

 

Arbetarebostadsfonden och hållbarhet

Arbetarebostadsfondens definition av arbete för en hållbar utveckling omfattar all verksamhet som leder till en långsiktighet för en ansvarstagande och ekonomiskt stabil stiftelse som säkerställer att stiftelsens ändamål uppfylls för all framtid. Att bidra till en positiv utveckling i staden, att minska miljöpåverkan och att vara en attraktiv arbetsgivare är självklara delar av hållbarhetsarbetet. Arbetarebostadsfonden vill utföra sin verksamhet så att den även bidrar till en hållbar samhällsutveckling. I dag brukar ett företags frivilliga samhällsansvar delas upp i fyra huvudområden: miljöansvarstagande, ekonomiskt ansvarstagande, socialt ansvarstagande och etiskt ansvarstagande. Arbetarebostadsfonden arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra verksamheten inom alla fyra områden inom ramen för stiftelsens stadgar.

Miljöledningssystem
Under 2011 påbörjade Arbetarebostadsfonden ett arbete med miljöledningssystem. Syftet var att gå igenom företagets alla processer och beskriva dem och därigenom skapa en grund för ett arbete med ständiga miljöförbättringar. Arbetet har därefter bedrivs kontinuerligt och hösten 2014 erhölls Svensk Miljöbas Miljödiplom. Miljöledningssystemet revideras årligen av representanter från Miljöstegen.

Miljöansvarstagande
Miljömässigt ansvarstagande handlar om att driva verksamhet på ett sätt som inte påverkar klimatet och naturresurserna på ett långsiktigt negativt sätt. Arbetarebostadsfonden har under en längre tid arbete med detta, då främst med energibesparingar och utveckling av avfallshanteringen. 2011 beslutades att mer systematiskt arbeta med miljöfrågor och arbetet mot en miljödiplomering startade. Till en början föranledde detta avveckling av miljöfarliga medel i verksamheten, men tyngdpunkten har hela tiden legat på energieffektivisering och där har vi kommit långt. SABO:s mål att energianvändningen ska minska med 20 procent i det befintliga fastighetsbeståndet mellan åren 2007 och 2016, kallat Skåneinitiativet deltog Arbetarebostadsfonden i och uppnådde 17,7 % minskning. Arbetarebostadsfonden anslöt sig därefter till SABO:s Klimatiniativet vilket innebär en ytterligare sänkt energiförbrukning, 30 % 2030, samt en fossilfri verksamhet 2030. Arbetarebostadsfonden vill även medverka till hållbarhet i andra avseenden, därför finns i budgeten varje år åtgärder och aktiviteter som innebär minskade miljöpåverkan i verksamheten. Miljömålen följs upp, kontrolleras och revideras årligen av Svensk Miljöbas.

Ekonomiskt ansvarstagande
Arbetarebostadsfonden är en stiftelse vilket innebär att det finns ingen ägare. Ett ekonomiskt ansvarstagande innebär därför att uppfylla stiftarens intentioner och trygga stiftelsens finansiella ställning för så att stiftelsens ändamål uppfylls. För Arbetarebostadsfonden innebär det att se till att finansiella nyckeltal såsom totalt resultat, soliditet, avkastning på total kapital, drift- och administrationskostnader hålls på en accepterad nivå. Dessa nyckeltal har uppfyllts enligt de mål som styrelsen satt upp. Det ekonomiska ansvarstagandet ger även hyresgäster och anställda en god trygghet i sitt boende respektive arbete.  Vidare ingår en kontinuerliga skötsel och underhåll av stiftelsens fastigheter i ett ekonomiskt ansvarstagande.

Socialt ansvarstagande
Ett socialt ansvarstagande handlar om att driva verksamheten på ett sätt som kännetecknar goda samhällsmedborgare, med hänsyn till andra medborgares hälsa och välbefinnande, oavsett om de är anställda, entreprenörer, affärspartners, konsumenter eller arbetar hos underleverantörer. Hos Arbetarebostadsfonden är trygghet i boendet viktigt och arbete pågår ständigt för att förbättra detta. Arbetarebostadsfonden tar årligen ta emot ett tjugotal sommaranställda skolungdomar boende i områdena, som därigenom ges möjlighet till en första kontakt med arbetslivet. De arbetar i huvudsak med enklare fastighetsskötsel utomhus, som till exempel gräsklippning, bevattning och målning. Nöjda medarbetare är ett annat område som är prioriterat och där är frågor som bra arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning och friskvård väsentliga. Här kan också nämnas att Arbetarebostadsfonden stödjer Situation Stockholm. Stiftelsens arbetar för att utveckla ett långsiktigt trygghetsarbete samt att höja områdets anseende och status i omvärlden.

Etiskt ansvarstagande
Etiskt ansvarstagande handlar mycket om hur ett företag arbetar med frågor kring moral, värdegrunder, etiskt synsätt och produktansvar. Det kan handla om att inte använda produkter som tillverkats med hjälp av barnarbetare, att följa lagar och regler, att vara öppen och ärlig och att behandla alla hyresgäster lika. Likaså är det viktigt att ha beredskap för krissituationer där frågorna kan ställas på sin spets. Arbetarebostadsfonden har en dokumenterad beredskapsplan vid olika krissituationer och denna har samtliga medarbetare god kännedom om.