Arbetarbostadsfonden
 
 

Agenda 2030

Agenda 2030 och Arbetarebostadsfonden 

Arbetarebostadsfondens relation till de för oss mest relevanta målen är på följande sätt:

Jämställdhet

5.1   Utrota diskriminering av alla kvinnor

5.5   Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

I Arbetarebostadsfondens Jämställdhets- och mångfaldspolicy beskriver hur vi arbetar med diskriminering och likabehandling. Policyn fastställs årligen av styrelsen.

Rent vatten och sanitet

6.4   Effektivisera vattenanvändningen och säkra vattenförsörjning

I det dagliga förvaltningsarbetet ingår att åtgärda droppande kranar och otäta packningar för att undvika onödig vattenförbrukning och minimera vattenskador.

Ett arbete började 2016 med att byta befintliga kranar och duschmunstycke till miljövänliga och snålspolande. Detta arbete fortgår årligen med en fastighet i taget.

I samband med stambyten installeras vattenmätare för kall- och varmvatten i varje lägenhet. Målet är att få varje hyresgäst att ta del av den vattenförbrukning som sker och därigenom påverka den aktivt. I dagsläget är en fastighet, Långbro Park, driftsatt på detta sätt. I Stadshagen och på Södermalm finns vattenmätare installerade men hyresgästerna har ännu inte någon lätt tillgänglig information om sin egen förbrukning.

Energi

7.2   Öka andelen förnybar energi

Styrelsen har beslutat att investeringar som innebär mer nyttjande av förnybar energi är viktig. Av den anledningen kommer bl.a. investeringar ske i värmepumpar och solceller för att uppnå detta.

7.3   Fördubbla ökningen av energieffektiviteten

Kontroll, underhåll och utveckling av fastigheternas befintliga uppvärmningssystem sker kontinuerligt med målet att ständigt energioptimera anläggningarna. I arbetet med ökad förnybar energi innebär det oftast att energiförbrukningen minskar då dessa anläggningar är effektivare än dagens undercentraler.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.5   Anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla

I Arbetarebostadsfondens Lönepolicy beskriver hur arbete detta bedrivs. Policyn fastställs årligen av styrelsen.

8.6   Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Arbetarebostadsfonden har årligen ungdomar timanställda under sommaren. De är i åldern 16–19 år och är boende i Arbetarebostadsfondens områden. Till dags dato har två av dessa erhållit anställning och interna vidareutbildningar i företaget.

8.8   Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla

I Arbetarebostadsfondens Arbetsmiljöpolicy och Rehabiliteringspolicy beskrivs hur arbete bedrivs. Policyn fastställs årligen av styrelsen.

Hållbara städer och samhällen

11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad

Arbetarebostadsfondens stadgar föreskriver att stiftelsen skall ”uppföra och förvalta goda bostäder, vilka främst bör upplåtas åt arbetare eller därmed jämställda, som är boende i Stockholm”. Detta innebär att befintliga bostäder och kommande bostäder inte kan hålla en kvalité, utförande och förvaltning som innebär högre kostnader än att den genomsnittlige arbetaren i Stockholm inte har råd att hyra en lägenhet. Samtidigt måste stiftelsens långsiktiga ekonomi säkras så att dess fortlevnad är säkrad.

Hållbar konsumtion och produktion

12.5 Minska mängden avfall markant

Möjligheter till god källsortering i bostaden ges i lägenheter som genomgått stambyte och inretts med ny köksinredning.

Möjlighet att lämna till matavfalssorterinmg finns i några områden och skall successivt införas i samtliga områden.

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

Löpande skall hyresgäster via hemsida, och Nyhetsblad hållas informerade om Arbetarebostadsfondens arbete för ett bättre klimat och hur den enskilde hyresgästen kan hjälpa till med detta i sitt dagliga liv.

Målet för Agenda 2030 är att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen och främja fred till år 2030. Som allmännyttig stiftelse vill vi göra vad vi kan för att vi tillsammans ska nå dessa mål.

De 17 globala målen är integrerade och odelbara och innefattar tre dimensioner av hållbar utveckling: ekonomisk, social och miljömässig. Det sista målet, mål nummer 17, handlar om genomförandet och det globala partnerskapet. Man kommer ingenstans utan samarbete, och det mest självklara samarbetet för oss är med våra hyresgäster och leverantörer. Vi tar alla de 17 målen på allvar för det går inte att välja bort något av dem. Samtidigt behöver vi lägga kraften där vi kan göra störst skillnad.