Arbetarbostadsfonden
 
 

Hållbarhet

Arbetarebostadsfonden är sedan oktober 2014 miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas, deltog under åren 2008-2016  tillsammans med 101 andra fastighetsägare i Sverige i det s k Skåneinitiativet och är sedan 2018 även med i dess fortsättning som kallas Allmännyttans Klimatinitiativ.

Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Detta ledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i vårt arbete med att minska verksamhetens miljöbelastning.

Miljöarbetet kan stärka verksamhetens varumärke, underlätta marknadsföring och bidra till ett förbättrat konkurrensläge. Med ett Svensk Miljöbas miljödiplom kan verksamhetens miljöarbete marknadsföras i hela Sverige.

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att:

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  • planera och genomföra miljöförbättringar
  • utbilda medarbetarna
  • följa upp och förbättra miljöarbetet

Skåneinitiativet innebar att arbeta för att minska vår energianvändning med 20% från basåret 2007 till år 2016. Vi nådde 17 % energiminskning. I oktober 2012 startade SABO en kampanj där även hyresgästerna ska involveras. Mycket av den energi och värme som används är starkt påverkbar av hyresgästen och eftersom vi är medlemmar i SABO var det naturligt att vi anslöt oss till den. Mer information om den finns på http://www.allmännyttan.se/

Hösten 2018 startade SABO ett forstatt arbete för ett bättre klimat, Allmännyttans Klimatinitiativ. Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra omställningen snabbare än var och en för sig. De övergripande målen för detta är: 

  • En fossilfri allmännytta senast 2030
  • 30 % lägre energianvändning till 2030 räknat från 2017

Arbetarebostadsfonden har antagit denna utmaning och arbetar nu starkt för att nå dessa mål.