Arbetarbostadsfonden
 
 

Miljöinsatser

Vi på Arbetarebostadsfonden försöker ständigt förbättra och utveckla vårt miljöarbete. Här nedan följer en del av det arbete vi gjort de senaste åren. 

2018

Inomhustemperaturgivare är härmed installerade eller inplanerat i hela vårt bestånd.
Samtliga fläktar på Johannesfredsvägen 52A-B, 60A-B är ytbytta till energisnåla EC fläktar. Samma sak gäller samtliga fläktar på Söderberga allé 1-30.
OVK är utfört på Johannesfredsvägen 52A-B, 60A-B samt justerat ner flöden till 50-60% från det ursprungliga värdet.
Byggt om ventilationen i samtliga tvättstugor på Söderberga gårdsväg för tidsstyrd drift vid användning av tvättstugan.
Bytt ut fönsterpartier i samtliga trapphus på Johannesfrerdsvägen 50-64.
Vi har installerat digitala namntavlor samt infotavlor på Bergtallsvägen 2A-C.
Dränerat runt Söderberga gårdsväg 99-101 för att ta bort fukt i bjälklaget.

2017
Komplitering av LED belysning klart.
Söderberga Gårdsväg har fått två miljöstationer utmed vägen för sortering av tidningar, plast, metall och glas.
Vi har haft en stor informationskampanj om källsortering i miljöhus i Söderberga, brochyr + informationstavlor hur sorterar man i de olika kärlen.
Vi har byt ut blandare i kök och badrum på Bondegatan 71 A-B , Duvnäsgatan 16, Åsögatan 200A-E och Kristineberg. Totalt 230 lägenheter. Dessa är helt blyfria och genom höghastighetsteknik sätter en strålsamlare fart på vattnet vilket ger lägre vatten/energi åtgång med bibehållen komfort.
Vi har också installerat bergvärme på Johannesfredsvägen 58-64.

2016
Samtliga områden har nu LED-belysning inomhus och utomhus, och därmed är belysningen helt blyfri!
På Johannesfredsvägen 58-64 har ventilationen bytts ut till central frånluft och energifönster har satts in. Bergvärme har installerats och används nu på Johannesfredsvägen 50-56 och nästa etapp av borrande har satts igång på Johannesfredsvägen 58-64 där bergvärmen driftsätts i januari 2017. Söderberga Allé har fått nya värmepumpar. Inomhustemperaturgivare har installerats i 140 lägenheter i Kristineberg där även stammarna har spolats. På Stadshagsvägen 20 och Stadshagsplan 5 har styrsystemet bytts och Kristineberg har fått en ny undercentral.
I slutet av året fick Osmundsvägen två nya Moloker för hushållssopor (markbehållare). Projektering av solenergi för Johannesfred och Långbro har påbörjats.
Alla medarbetare på Fonden har gått på miljökunskapsutbildning.

2015
Vi har fortsatt med vårt miljö- och energiarbete genom att byta ut LED-belysning i samtliga trapphus på Söderberga Allé och Osmundsvägen samt i majoriteten av trapphus på Södermalm. Vi har även kompletterat alla källarutrymmen på Johannesfredsvägen med LED. Samtlig utomhusbelysning byttes till LED på Söderberga Allé, Stadshagen och Kristineberg. Vi har sett över äldre vitvaror och bytt ut kyl och frys i de lägenheter där det behövts. I maj anordnades en hyresgästträff på Söderberga Gårdsväg där hyresgästerna fick ta del av Fondens miljöarbete. På hemsidan har miljöfliken utökats med bland annat information om kostnader och energiförbrukning inom beståndet. I Johannesfred har ett fortsatt utbyte till energifönster skett och ventilationen har bytts ut till central frånluft på Johannesfredsvägen 50-56. Tvättutrustningen i Johannesfred har bytts ut i alla tvättstugor. Vi har tilläggsisolerat alla vindar på Söderberga Gårdsväg. Stambytet på Duvnäsgatan 8-10 och Åsögatan 202-204 avslutades.
På samtliga husvärdskontor har kemikalieskåpen rensats.

2014
I oktober fick vi vårt miljödiplom utfärdat av Svensk Miljöbas.
Under året har vi på Söderberga Gårdsväg 3-101 grävt ned fem stycken molocker för hushållssopor och ett miljöhus kommer byggas på Duvnäsgatan 14 under hösten. Energisnål LED-belysning kommer att installerats i trapphusen på Söderberga Gårdsväg och Johannesfredsvägen 50-64. Vi har påbörjat arbetet med att byta ut samtliga fönster på Johannesfredsvägen till enerigglasfönster. Två studiebesök har gjorts under året hos Robert Dicksons Stiftelse Göteborg och Nynäshamsbostäder. Hyresgäster har möjighet att välja betalning av hyran via autogiro eller e-faktura. Stambyte och renovering har utförts på Duvnäsgatan 8 och 10. I Kristineberg har vi bytt 2 st expansionskärl i undercentralen för bättre värmacirkulation och ICA-butiken i Söderberga har fått ny ventilation med FTX-system, återvinning av värmen.

2013
Vi har installerat LED-belysning i källargångar i Kristineberg och i källare på Söderberga Gårdsväg 3-101. Söderberga Allé 2-30 har fått Molocker (markbehållare) för hushållsoper.Fortsatt arbete med att byta balkongpartier på Söderberga Gårdsväg vilket ger bättre inomhusklimat. Ploggatan 3A utökat miljörum målat och ny belysning får plats med fler kärl. Arbetet med bytet av fönster på Osmundsvägen klart. 

2012
I våras fastställdes vår miljöpolicy!
Vi har bytt ut samtliga fönster på Osmundsvägen till nya treglasfönster vilket miljömässigt kommer minska energiåtgången i huset, och löpande har vi under året arbetat med att se över hanteringen av sopor och avfall i samtliga områden. Det har inneburit att en del soprums stängts pga arbetsmiljöskäl. Utbildning av egen personal står högt på listan och redan i februari kommer det första utbildningspasset att ske. 

2011
Vi har arbetat med vår miljödiplomering vilket inneburit en inventering av vår miljöpåverkan, viktning och vägning av de olika miljöpåverkande delarna och därefter en prioriteringlista med åtgärder. Ylva Söderlund är vår miljöansvarige och hon driver detta arbete med stöd av Miljöstegen så att vi 2012 ska erhålla vår miljödiplomering. Vi har även fortsatt med byte av balkongpartier i Söderberga som ger goda resultat både energi- och boendemässigt. Vidare har vi gjort vattenbesparingsåtgärder i Söderberga och installerat temperaturgivare i vissa lägenheter så vi kan ha bättre kontroll på inomhustemperaturen. I våra undercentraler har vi 2011 bytt ut och förnyat delar så att vi får kan ha en kontroll på hur de arbetar och förser de olika husen med korrekt värme.

2010
Det installerades nya värmepumpar i Johannesfred och Kristineberg för att minska energiåtgången. Vi har även gått över till att köpa all fastighetsel, som bland annat försörjer våra tvättstugor och trapphus med el, från vattenkraft av Telge kraft. I Söderberga har vi börjat byta ut fönsterpartier vid balkongerna för att få ett bättre inomhusklimat och samtidigt minska energiåtgången. Den absolut största energiinvesteringen är installationen av bergvärme i Stadshagen. Vi har borrat drygt 3 km i berget och i december startades driften. Målet är att minska energifrörbrukningen med nästan 40% när allt är klart där.

2009
Under 2009 låg vår besparing på 2,5 %. I Johannesfred installerades frånluftsvärmepump. Byte av värmeväxlare och reglercentral gjordes i Kristineberg. Ny lågenergibelysning som styrs av rörelsedetektorer installerades. Utbyte av tvättutrustning gav en kraftig minskning av elförbrukningen. I vissa områden bytte vi ut gamla kyl- och frysskåp.

2008
Arbetarebostadsfonden anslöt sig till det s k Skåneinitiativet. Det innebär att vi fram till 2016 skall sträva efter att ha minskat energiförbrukningen med 20 %. Insatser som gjordes var bl a injustering av värme i vårt största bostadsområde, Söderberga Gårdsväg. Vi bytte ut tvättutrustning i flera områden och installerade belysning till lågenergilampor och med rörelsedetektorer. Åtgärder gjordes för att uppnå vattenbesparingar med minskad vattenåtgång och minskad energiförbrukning. Under 2008 minskade vi även annan energiförbrukning med ca 2 % vilket motsvarar uppvärmning av 23 villor.